Klim Fall 2017

Klim Dakar Gloves
4 colors available
Klim Dakar Pants
$209.99 - $229.99
(2)
3 colors available
Klim Mojave Jersey
(3)
4 colors available
Klim Dakar Jersey
(5)
4 colors available
Klim Mojave In The Boot Pants
(9)
3 colors available
Klim Mojave Gloves
(3)
4 colors available
Klim Dakar In The Boot Pants
(10)
3 colors available
Klim Mojave Pants
$199.99 - $209.99
2 colors available
Klim XC Lite Pants
4 colors available
Klim XC Lite Jersey
4 colors available
Klim XC Lite Gloves
4 colors available
Klim Viper Off-Road Goggles
$49.99 - $69.99
4 colors available
Klim Viper Pro Off-Road Goggles
3 colors available
Klim F5 Pinstripe Visor
2 colors available
Klim F5 Ion Visor
2 colors available
Klim F3 Chaos Helmet
(2)
Klim F3 Ripper Helmet
(2)
Klim F5 Ion ECE Helmet
2 colors available
Klim Viper Off-Road Goggle Lens
5 colors available